English Mobile Edition - Click here

מובייל - Click here (Hebrew)
 ראשי   הצעה   ישרון - Jeshurun.co.il   Proposal Home
 להמיר     Conversion
 תנ"ך     Bible
 תנ"ך-שמר    Bible-dashes
 להוריד    Downloads
   

אתרשם אליכם ישעיהו פרק 11, שהורות "...ונצר משרשיו יפרה."

הנושאים חוזר שוב בפרקים 4 , 14, ו 60, בחבור עם שמי, ונסחתי סידור תפילה מעולה. חרמתי חרבות ומצאתי מחיה בתפילה מקורות (למרות שאנשים ספקני וכו'). סלקתי העלבונות עתיקות לאומות שעבר ועוד חי ומצאתי שפיות. סלקתי מזכירות לבנות בית המקדש השלישה ומצאתי שלום יותר.

למרות שבאתר הזה יהיה הרוב באנגלית אבקש עוזר מאומי ישראל לשלם משלחתי. בהווה אני קורא סדור עם מילים מחקתי עם עטי. עשיתי התיקונים האלה עשר שנים לפני ורצון פתח לי לאלץ חזק.
   

My Torah VideosMy Video Messages

    Coming Soon!    
   Email - צור קשר