+.co.il  ישרון
 הצעה 
  להמיר  
 תנ"ך 


· 
« 
jeshurun.co.il
 »
 ·

אתרשם   אליכם   ישעיהו   פרק  11,  שהורות  "...ונצר משרשיו יפרה."

הנושאים חוזר שוב בפרקים  4 ,  14,  ו 60,  בחבור עם שמי,  ונסחתי סידור תפילה מעולה.   חרמתי חרבות ומצאתי מחיה בתפילה מקורות  (למרות שאנשים ספקני וכו').   סלקתי העלבונות עתיקות לאומות שעבר ועוד חי ומצאתי שפיות.    סלקתי מזכירות לבנות בית המקדש השלישה ומצאתי שלום יותר.

למרות שבאתר הזה יהיה הרוב באנגלית אבקש עוזר מאומי ישראל לשלם משלחתי.   בהווה אני קורא סדור עם מילים מחקתי עם עטי.   עשיתי התיקונים האלה עשר שנים לפני ורצון פתח לי לאלץ חזק.